Take Me Out to the Ballgame
Instrumental

<bgsound src="take_me_out_to_the_ballgame-instrumental.mp3">